设置主页 加入收藏 保存到桌面
当前位置首页句子经典句子寻常百种花齐发,偏摘梨花与白人上一句 下一句

寻常百种花齐发,偏摘梨花与白人上一句 下一句

全面进化围观:℉更新时间:2018-12-04 15:46:46
寻常百种花齐发,偏摘梨花与白人上一句 下一句出自唐朝元稹的《离思五首》
原文翻译:
离思五首其一
自爱残妆晓镜中,环钗漫篸绿丝丛。
须臾日射胭脂颊,一朵红苏旋欲融。
其二
山泉散漫绕街流,万树桃花映小楼。
闲读道书慵未起,水晶帘下看梳头。
其三
红罗着压逐时新,吉了花纱嫩麴尘。
第一莫嫌材地弱,些些纰缦最宜人。
其四
曾经沧海难爲水,除却巫山不是云。
取次花丛懒回顾,半缘修道半缘君。
其五
寻常百种花齐发,偏摘梨花与白人
今日江头两三树,可怜和叶度残春。
离思五首拼音版
lí sī wǔ shǒu qí yī
zì ài cán zhuāng xiǎo jìng zhōng ,huán chāi màn zān lǜ sī cóng 。
xū yú rì shè yān zhī jiá ,yī duǒ hóng sū xuán yù róng 。
qí èr
shān quán sàn màn rào jiē liú ,wàn shù táo huā yìng xiǎo lóu 。
xián dú dào shū yōng wèi qǐ ,shuǐ jīng lián xià kàn shū tóu 。
qí sān
hóng luó zhe yā zhú shí xīn ,jí le huā shā nèn qū chén 。
dì yī mò xián cái dì ruò ,xiē xiē pī màn zuì yí rén 。
qí sì
céng jīng cāng hǎi nán wéi shuǐ ,chú què wū shān bú shì yún 。
qǔ cì huā cóng lǎn huí gù ,bàn yuán xiū dào bàn yuán jun1 。
qí wǔ
xún cháng bǎi zhǒng huā qí fā ,piān zhāi lí huā yǔ bái rén
jīn rì jiāng tóu liǎng sān shù ,kě lián hé yè dù cán chūn 。

※提示:拼音爲程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

元稹的诗词大全

《和李校书新题乐府十二首。蛮子朝》 《醉别卢头陀》 《拟醉(自此至《狂醉》,皆是夕所赋)》 《景申秋八首》 《蔷薇架(清水驿)》 《压墙花》 《酬乐天春寄微之》 《漫天岭赠僧》 《相和歌辞。董逃行》 《南家桃》 《杨子华画三首》 《估客乐》 《闺晚》 《永贞二年正月二日上御丹凤楼赦天下…不及盛观》 《赠柔之》 《使东川。百牢关(奉使推小吏任敬仲)》 《酬东川李相公十六韵(次用本韵)》 《顺宗至德大圣大安孝皇帝挽歌词三首(左拾遗时作)》 《见乐天诗》 《书异》 《卢十九子蒙吟卢七员外洛川怀古六韵,命余和》 《遣春十首》 《和乐天赠樊着作》 《酬乐天见忆,兼伤仲远》 《送王十一南行》 《送东川马逢侍御使回十韵》 《八月六日与僧如展、前松滋主簿韦戴同游碧涧寺…平声韵》 《酬乐天早春闲游西湖颇多野趣…亦欲粗爲恬养之赠耳》 《和乐天秋题曲江》 《题长庆四年历日尾》 《树上乌(癸卯)》 《舞曲歌辞。冬白纻歌》 《夜饮》 《答子蒙》 《送孙胜》 《田家词 / 田家行》 《羡醉》 《野节鞭》 《望云骓马歌》 《送致用》 《赛神》 《三叹》 《贻蜀五首。卢评事子蒙》 《自述(一作王建宫词)》 《戴光弓(韦评事见赠也)》 《同醉(吕子元、庾及之、杜归和同隐客泛韦氏池)》 《舞腰》 《斑竹(得之湘流)》 《书剑》 《赋得九月尽(秋字)》 《离思五首》 《和乐天送客游岭南二十韵(次用本韵)》 《赠别杨员外巨源》 《予病瘴,乐天寄通中散、碧腴垂云膏…因有酬答》 《虫豸诗。蟆子(三首)》 《使东川。梁州梦》 《赋得玉卮无当(韵取卮字)》 《嘉陵水(此後并通州诗)》 《赠咸阳少府萧郎》 《後湖》 《寄旧诗与薛涛,因成长句》 《任醉》 《酬郑从事四年九月宴望海亭,次用旧韵》 《春鸠》 《答友封见赠》 《奉和浙西大夫李德裕述梦四十韵大夫本题言…次本韵》 《杂曲歌辞。筑城曲五解》 《说剑》 《谕宝二首》 《西还》 《庙之神》 《西斋小松二首》 《酬乐天江楼夜吟稹诗,因成三十韵(次用本韵)》 《寄赠薛涛》 《僧如展及韦载同游碧涧寺各赋诗…不复撰成徒以四韵爲识》 《新政县》 《东西道》 《虫豸诗。蚁子(三首)》 《和乐天招钱蔚章看山绝句》 《刘颇诗》 《晴日》 《去杭州(送王师范)》 《寺院新竹》 《遣悲怀三首·其一》 《惧醉(答卢子蒙)》 《解秋十首》 《邮竹》 《劝醉》 《内状诗寄杨、白二员外(时知制诰)》 《游三寺回呈上府主严司空时因寻寺…故以诗自诮尔》 《重酬乐天》 《和严给事闻唐昌观玉蕊花下有游仙》 《茅舍》 《题李十一修行里居壁》 《城外回,谢子蒙见谕》 《乐府杂曲。鼓吹曲辞。将进酒》 《喜五兄自泗州至》 《华岳寺》 《雪天》 《过东都别乐天二首》

离思五首注释译文

词语注释
1.《孟子·尽心》:"观于海者难爲水,游于圣人之门者难爲言。"
观于海者难爲水
2.宋玉《高唐赋》序云:"昔者先王尝游高唐,怠而昼寝。梦见一妇人曰:'妾巫山之女也,爲高唐之客。闻君游高唐,愿荐枕席'。王因幸之。去而辞曰:'妾在巫山之阳,高丘之阻,旦爲朝云,暮爲行雨。朝朝暮暮,阳台之下'。"以上两句引喻言情,极言所爱之女如沧海、巫山之美,风情万种,无与伦比;而其爱恋之情亦如沧海之水和巫山之云,深沉绵邈,幻化多姿,人世间亦无与伦比者。

3.取次:随便,草率地。此谓漫不经心,了无心绪的样子。花丛:喻群女云集之处。此言除此所爱之人外,再也没有能使自己动心的女子了。而"曾经",则谓所爱已成过去,欢情难再,唯此时心已如死灰难以复燃。

白话译文

其一
爱在早晨的镜子里欣赏残妆,钗环插满在发丝丛中,不一会儿初升的太阳将光斜照在抹了胭脂的脸颊上,仿佛一朵红花苏醒绽放又仿佛要化开了一般。
其二
山泉绕着街道缓缓流去,万树桃花掩映着小楼,我(在楼上)悠闲地翻看道教书籍慵懒着没有起身,隔着水晶帘看(你在妆台前)梳头。
其三
着压(一种织布工艺)的红罗总是追逐时髦新颖的花样,绣着秦吉了(一种类似鹦鹉的鸟)花纹的纱布染着
离思五首其四酒曲一样的嫩色,(你说)不要首先嫌布料的材质太薄弱,稍微有些经纬稀疏的帛才是最宜人的。
其四
译文一
经历过无比深广的沧海的人,别处的水再难以吸引他;除了云蒸霞蔚的巫山之云,别处的云都黯然失色。我在花丛中任意来回却懒于回顾,一半因爲我潜心修道,一半因爲曾经有你。这是诗人元稹爲了纪念逝去的妻子而写的。
译文二
曾经领略过苍茫的大海,就觉得别处的水相形见绌;曾经领略过巫山的云霭,就觉得别处的云黯然失色。即使身处万花丛中,我也懒于回头一望,这也许是因爲修道,也许是因爲你的缘故吧。
其五
当时百花齐放,我却偏偏摘了朵白色的梨花送给你这个皮肤洁白如玉的女子,如今我就像那两三棵树一样静静地站在江边,可怜只有一树绿叶和我一起度过残春。

离思五首赏析


此爲悼念亡妻韦丛之作。诗人哂谩八魑镆酝星椤钡谋扰d手法,以精警的词句,赞美了夫妻之间的恩爱,表达了对韦丛的怀念之情。
首二句“曾经沧海难爲水,除却巫山不是云”,是从《孟子。尽心》篇“观于海者难爲水,游于圣人之门者难爲
除却巫山不是云言”变化而来的。两处用比相近,但《孟子》是明喻,以“观于海”比喻“游于圣人之门”,喻意显明;而这两句则是暗喻,喻意并不明显。沧海无比深广,因而使别处的水相形见绌。巫山有朝云峰,下临长江,云蒸霞蔚。据宋玉《高唐赋序》说,其云爲神女所化,上属于天,下入于渊,茂如松榯,美若娇姬。因而,相形之下,别处的云就黯然失色了。“沧海”、“巫山”,是世间至大至美的形象,诗人引以爲喻,从字面上看是说经历过“沧海”、“巫山”,对别处的水和云就难以看上眼了,实则是用来隐喻他们夫妻之间的感情有如沧海之水和巫山之云,其深广和美好是世间无与伦比的,因而除爱妻之外,再没有能使自己动情的女子了。
“难爲水”、“不是云”,情语也。这固然是元稹对妻子的偏爱之词,但象他们那样的夫妻感情,也确乎是很少有的。元稹在《遣悲怀》诗中有生动描述。因而第三句说自己信步经过“花丛”,懒于顾视,表示他对女色绝无眷恋之心了。
第四句即承上说明“懒回顾”的原因。既然对亡妻如此情深,这里爲什麽却说“半缘修道半缘君”呢?元稹生平“身委《逍遥篇》,心付《头陀经》”(白居易《和答诗十首》赞元稹语),是尊佛奉道的。另外,这里的“修道”,也可以理解爲专心于品德学问的修养。然而,尊佛奉道也好,修身治学也好,对元稹来说,都不过是心失所爱、悲伤无法解脱的一种感情上的寄托。“半缘修道”和“半缘君”所表达的忧思之情是一致的,而且,说“半缘修道”更觉含意深沉。清代秦朝釪《消寒诗话》以爲,悼亡而曰“半缘君”,是薄情的表现,未免太不了解诗人的苦衷了。

元稹这首绝句,不但取譬极高,抒情强烈,而且用笔极妙。前两句以极至的比喻写怀旧悼亡之情,“沧海”、“巫山”,词意豪壮,有悲歌传响、江河奔腾之势。後面,“懒回顾”、“半缘君”,顿使语势舒缓下来,转爲曲婉深沉的抒情。张弛自如,变化有致,形成一种跌宕起伏的旋律。而就全诗情调而言,它言情而不庸俗,瑰丽而不浮艳,悲壮而不低沉,创造了唐人悼亡绝句中的绝胜境界。“曾经沧海”二句尤其爲人称诵。

元稹是唐代着名的诗人,他的诗歌数量很多,他把自己的诗分爲古讽、乐讽、古体、新题乐府、律诗、艳诗
离思等十类。这首《离思》(五首之一)属于艳诗。所谓“艳诗”,即写男女之间爱情的诗。在作者十类诗中,这类写得比较好。而这首《离思》诗,尤其写得一往情深,炽热动人,具有独到的艺术特色。在描写爱情题材的古典诗词中,亦堪称名篇佳作.
这首诗最突出的特色,就是采用巧比曲喻的手法,淋漓尽致地表达了主人公对已经失去的心上人的深深恋情。它接连用水、用云、用花比人,写得曲折委婉,含而不露,意境深远,耐人寻味。
全诗仅四句,即有三句采用比喻手法。一、二两句,破空而来,暗喻手法绝高,几乎令人捉摸不到作者笔意所在。“曾经沧海难爲水”。是从孟子“观于海者难爲水”《孟子·尽心篇》)脱化而来。诗句表面上是说,曾经观看过茫茫的大海,对那小小的细流,是不会看在眼里的。它是用大海与河水相比。海面广阔,沧茫无际,雄浑无比,可谓壮观。河水,只不过是举目即可望穿的细流,不足爲观。写得意境雄浑深远。然而,这只是表面的意思,其中还蕴含着深刻的思想。第二句,是使用宋玉《高唐赋》里“巫山云雨”的典故。《高唐赋》序说:战国时代,楚襄王的“先王”(指楚怀王),曾游云梦高唐之台,“怠而昼寝,梦见一妇人……愿荐枕席,王因幸之”。此女即“巫山之女”。她别离楚王时说:“妾在巫山之阳,高丘之阻。旦爲朝云,暮爲行雨,朝朝暮暮,阳台之下。”楚王旦朝视之,果如其言,因此就爲她立庙号曰“朝云”。显而易见,宋玉所谓“巫山之云”,——“朝云”,不过是神女的化身。元稹所谓“除却巫山不是云”,表面是说:除了巫山上的彩云,其他所有的云彩,都不足观。其实,他是巧妙地使用“朝云”的典故,把它比作心爱的女子,充分地表达了对那个女子的真挚感情。诗人表明,除此女子,纵有倾城国色、绝代佳人,也不能打动他的心,取得他的欢心和爱慕。只有那个女子,才能使他倾心相爱。写得感情炽热,又含蓄蕴藉。
第三句“取次花丛懒回顾”,是用花比人。是说我即使走到盛开的花丛里,也毫不留心地过去,懒得回头观

取次花丛懒回顾看。爲什麽他无心去观赏迎入眼帘的盛开花朵呢?第四句“半缘修道半缘君”便作了回答。含意是说他对世事,看破红尘,去修道的原故,这是其一。其二,是因爲他失去心爱的她,再也不想看别的“花”了。统观全诗,不难看出,“取次花丛懒回顾”的原因,还是因爲失去了“君”。“半缘修道”之说,只不过是遁辞罢了。

古代诗评家,曾经说这首诗是作者爲其曾经相爱的韦丛的悼亡诗,或臆断爲诗人“与莺莺在闺中狎昵之游戏”(卞孝萱《元稹年谱》)的自我写照。此等说法,皆缺乏史料根据。
作者在这首诗里采用种种比喻手法,曲折地表达对曾经相爱的女伴的深情,前三句紧扣主题,层层递进,最後一句才用画龙点睛之笔,揭示主题。这种写法构思集中,意脉贯通,清晰可见,感情跳动性不大。并不象古典诗词中有些作品那样,感情跳动幅度太大,象电影的蒙太奇镜头那样,令人几乎看不到端倪。譬如。辛弃疾《念奴娇》(野棠花落),描写对歌女的留恋和思慕的复杂心情,感情跳跃幅度特别大。它忽而写往昔的“轻别”;忽而写今日“故地重游”,楼空人去。物是人非,忽而又写幻想明朝“尊前重见,镜里花难折”。其中省略许多衔接,思绪奔腾飞跃,令人颇费寻觅。当然,这并不是说,可以用感情跳跃幅度的大小,来作爲评价作品优劣的标准。辛弃疾这首词也是脍炙人口的名篇,审美价值极高。
在描写爱情的古典诗词中.有不少名篇佳作,都一直爲人们喜闻乐见,引起人们的共鸣。譬如,王维的《相思》诗:“红豆生南国,春来发几枝,劝君多采撷,此物最相思。”它是用形象鲜明的红豆,象征美好而坚贞的爱情。李商隐的“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”(《无题》)的诗句,是用一种执着到底的精神,表达对爱情坚贞不渝、海枯石烂、永不变心的衷情。“曾经沧海难爲水,除却巫山不是云”两句,则与王、李写爱情的诗不同,它是用一种绝对肯定与否定的生动比喻。来表达对爱情的至蘸蛯R弧U捎谒c胁煌阅芤鹨驙懛N种原因而失去爱人的人们的强烈共鸣。有人把这两句诗写在文学作品里。也有人写在书信中,用来表达对对方的痴情。这就充分说明元稹这首诗具有巨大的影响和艺术感染力。
这首诗的具体写作年代不详。它可能是作者自己生活的自我写照。据说,作者先是爱过“崔莺莺”,後来又有新欢。因此,有人便认爲元稹在爱情生活上是非常轻薄的,从而也就否定了这首《离思》诗的应有价值。我认爲,今天我们评论古典文学的价值,并不能依据作者私人的生活如何来作爲评价其文学作品的标准。文学作品往往会突破作者的思想局限,産生巨大的社会效果。我们评价元稹这首诗,也应从它産生的积极社会效果着眼,给其艺术价值以充分的肯定。而不应联系作者私人生活问题,去贬低它客观存在的审美意义。
原诗以沧海之水和巫山之云隐喻爱情之深广笃厚,见过大海、巫山,别处的水和云就难以看上眼了,除了诗遣悲怀人所念、锺爱的女子,再也没有能使我动情的女子了。诗人的这个“心上人”,据说是双文,即诗人所写传奇《莺莺传》中的莺莺,诗人因双文出身寒门而抛弃她後,有八九年“不向花回顾”(《梦游春七十韵》)。又有人说此诗是爲悼念亡妻韦丛而作,韦丛出身高门,美丽贤慧,27岁早逝後,诗人曾表示誓不再娶(《遣悲怀·之三》)。两句诗化用典故,取譬极高。前句典出《孟子·尽心上》“观于海者难爲水”;後句典出宋玉《高唐赋序》“姜在巫山之阳,高丘之阻,旦爲朝云,暮爲行雨”。後人引用这两句诗,多喻指对爱情的忠眨f明非伊莫属、爱不另与。这两句诗还简缩爲成语“曾经沧海”。
“取次花丛懒回顾”。自己信步经过“花丛”,却懒于顾视,表示自己对其他女色已无眷恋之心。这种心境绝不是一般的“万花丛中过,片叶不粘身”那种潇洒做作与虚僞,而是情到深处,万念俱灰的真铡懯谗钋@样呢?末句“半缘修道半缘君”便体现了诗人亡妻之後的孤寂情怀。元稹一生精修佛学,尊佛奉道。“修道”也可理解爲研习品行学问。诗人思妻之情深厚,无法解脱,于是寄托于修道之中。其实,“半缘修道”也好,“半缘君”也罢,都表达了诗人的郁郁心情,其忧思之情是一致的。

元稹简介

365bet提款多久到帐 元稹(779─831),字微之,河南(今河南省洛阳一带)人。幼年丧父,家境比较贫困。十五岁参加科举考试,明经及第。唐宪宗元和初,应制策第一,任左拾遗,历监察御史等职。曾因劾奏剑南东川节度使严砺等人的不法行爲,得罪权贵,被贬爲江陵士曹参军。他遭到这次打击後,转与宦官和权贵妥协,并通过宦官崔潭峻等人的推荐,得到穆宗李恒的重用,一度出任宰相。不久,调任同州刺史。文宗太和时,任武昌军节度使,死于任上,年五十三。元稹和白居易是好朋友,他们都是新乐府邉拥某珜д摺K奈膶W主张与白居易相近,提倡杜甫「即事名篇,无复倚傍」的精神,推动了新乐府邉拥陌l展。他写过一些《乐府古题》和《新题乐府》,借用乐府的体裁,自出新意,借以「讽当时之事,以贻後代之人」。他还写过不少古诗和律诗,其中也有讽刺现实的,称作「古讽」、「律讽」。此外,他也还写过不少古今体艳诗和悼亡诗,言溓樯睿谒囆g上有较高的成就。他的诗在当时与白居易齐名,世称「元白」。元稹的诗歌在一定程度上反映了民生疾苦,揭露了上层统治阶级的荒淫、腐朽,但深度、广度都不及白居易。诗的风格与白居易相近,都有语溓樯畹奶攸c。

名句类别

「植物」
寻常百种花齐发,偏摘梨花与白人上一句 下一句出自唐朝元稹的《离思五首》
原文翻译:
离思五首其一
自爱残妆晓镜中,环钗漫篸绿丝丛。
须臾日射胭脂颊,一朵红苏旋欲融。
其二
山泉散漫绕街流,万树桃花映小楼。
闲读道书慵未起,水晶帘下看梳头。
其三
红罗着压逐时新,吉了花纱嫩麴尘。
第一莫嫌材地弱,些些纰缦最宜人。
其四
曾经沧海难为水,除却巫山不是云。
取次花丛懒回顾,半缘修道半缘君。
其五
寻常百种花齐发,偏摘梨花与白人
今日江头两三树,可怜和叶度残春。
离思五首拼音版
lí sī wǔ shǒu qí yī
zì ài cán zhuāng xiǎo jìng zhōng ,huán chāi màn zān lǜ sī cóng 。
xū yú rì shè yān zhī jiá ,yī duǒ hóng sū xuán yù róng 。
qí èr
shān quán sàn màn rào jiē liú ,wàn shù táo huā yìng xiǎo lóu 。
xián dú dào shū yōng wèi qǐ ,shuǐ jīng lián xià kàn shū tóu 。
qí sān
hóng luó zhe yā zhú shí xīn ,jí le huā shā nèn qū chén 。
dì yī mò xián cái dì ruò ,xiē xiē pī màn zuì yí rén 。
qí sì
céng jīng cāng hǎi nán wéi shuǐ ,chú què wū shān bú shì yún 。
qǔ cì huā cóng lǎn huí gù ,bàn yuán xiū dào bàn yuán jun1 。
qí wǔ
xún cháng bǎi zhǒng huā qí fā ,piān zhāi lí huā yǔ bái rén
jīn rì jiāng tóu liǎng sān shù ,kě lián hé yè dù cán chūn 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

元稹的诗词大全

《和李校书新题乐府十二首。蛮子朝》 《醉别卢头陀》 《拟醉(自此至《狂醉》,皆是夕所赋)》 《景申秋八首》 《蔷薇架(清水驿)》 《压墙花》 《酬乐天春寄微之》 《漫天岭赠僧》 《相和歌辞。董逃行》 《南家桃》 《杨子华画三首》 《估客乐》 《闺晚》 《永贞二年正月二日上御丹凤楼赦天下…不及盛观》 《赠柔之》 《使东川。百牢关(奉使推小吏任敬仲)》 《酬东川李相公十六韵(次用本韵)》 《顺宗至德大圣大安孝皇帝挽歌词三首(左拾遗时作)》 《见乐天诗》 《书异》 《卢十九子蒙吟卢七员外洛川怀古六韵,命余和》 《遣春十首》 《和乐天赠樊着作》 《酬乐天见忆,兼伤仲远》 《送王十一南行》 《送东川马逢侍御使回十韵》 《八月六日与僧如展、前松滋主簿韦戴同游碧涧寺…平声韵》 《酬乐天早春闲游西湖颇多野趣…亦欲粗为恬养之赠耳》 《和乐天秋题曲江》 《题长庆四年历日尾》 《树上乌(癸卯)》 《舞曲歌辞。冬白纻歌》 《夜饮》 《答子蒙》 《送孙胜》 《田家词 / 田家行》 《羡醉》 《野节鞭》 《望云骓马歌》 《送致用》 《赛神》 《三叹》 《贻蜀五首。卢评事子蒙》 《自述(一作王建宫词)》 《戴光弓(韦评事见赠也)》 《同醉(吕子元、庾及之、杜归和同隐客泛韦氏池)》 《舞腰》 《斑竹(得之湘流)》 《书剑》 《赋得九月尽(秋字)》 《离思五首》 《和乐天送客游岭南二十韵(次用本韵)》 《赠别杨员外巨源》 《予病瘴,乐天寄通中散、碧腴垂云膏…因有酬答》 《虫豸诗。蟆子(三首)》 《使东川。梁州梦》 《赋得玉卮无当(韵取卮字)》 《嘉陵水(此后并通州诗)》 《赠咸阳少府萧郎》 《后湖》 《寄旧诗与薛涛,因成长句》 《任醉》 《酬郑从事四年九月宴望海亭,次用旧韵》 《春鸠》 《答友封见赠》 《奉和浙西大夫李德裕述梦四十韵大夫本题言…次本韵》 《杂曲歌辞。筑城曲五解》 《说剑》 《谕宝二首》 《西还》 《庙之神》 《西斋小松二首》 《酬乐天江楼夜吟稹诗,因成三十韵(次用本韵)》 《寄赠薛涛》 《僧如展及韦载同游碧涧寺各赋诗…不复撰成徒以四韵为识》 《新政县》 《东西道》 《虫豸诗。蚁子(三首)》 《和乐天招钱蔚章看山绝句》 《刘颇诗》 《晴日》 《去杭州(送王师范)》 《寺院新竹》 《遣悲怀三首·其一》 《惧醉(答卢子蒙)》 《解秋十首》 《邮竹》 《劝醉》 《内状诗寄杨、白二员外(时知制诰)》 《游三寺回呈上府主严司空时因寻寺…故以诗自诮尔》 《重酬乐天》 《和严给事闻唐昌观玉蕊花下有游仙》 《茅舍》 《题李十一修行里居壁》 《城外回,谢子蒙见谕》 《乐府杂曲。鼓吹曲辞。将进酒》 《喜五兄自泗州至》 《华岳寺》 《雪天》 《过东都别乐天二首》

离思五首注释译文

词语注释
1.《孟子·尽心》:"观于海者难为水,游于圣人之门者难为言。"
观于海者难为水
2.宋玉《高唐赋》序云:"昔者先王尝游高唐,怠而昼寝。梦见一妇人曰:'妾巫山之女也,为高唐之客。闻君游高唐,愿荐枕席'。王因幸之。去而辞曰:'妾在巫山之阳,高丘之阻,旦为朝云,暮为行雨。朝朝暮暮,阳台之下'。"以上两句引喻言情,极言所爱之女如沧海、巫山之美,风情万种,无与伦比;而其爱恋之情亦如沧海之水和巫山之云,深沉绵邈,幻化多姿,人世间亦无与伦比者。

3.取次:随便,草率地。此谓漫不经心,了无心绪的样子。花丛:喻群女云集之处。此言除此所爱之人外,再也没有能使自己动心的女子了。而"曾经",则谓所爱已成过去,欢情难再,唯此时心已如死灰难以复燃。

白话译文

其一
爱在早晨的镜子里欣赏残妆,钗环插满在发丝丛中,不一会儿初升的太阳将光斜照在抹了胭脂的脸颊上,仿佛一朵红花苏醒绽放又仿佛要化开了一般。
其二
山泉绕着街道缓缓流去,万树桃花掩映着小楼,我(在楼上)悠闲地翻看道教书籍慵懒着没有起身,隔着水晶帘看(你在妆台前)梳头。
其三
着压(一种织布工艺)的红罗总是追逐时髦新颖的花样,绣着秦吉了(一种类似鹦鹉的鸟)花纹的纱布染着
离思五首其四酒曲一样的嫩色,(你说)不要首先嫌布料的材质太薄弱,稍微有些经纬稀疏的帛才是最宜人的。
其四
译文一
经历过无比深广的沧海的人,别处的水再难以吸引他;除了云蒸霞蔚的巫山之云,别处的云都黯然失色。我在花丛中任意来回却懒于回顾,一半因为我潜心修道,一半因为曾经有你。这是诗人元稹为了纪念逝去的妻子而写的。
译文二
曾经领略过苍茫的大海,就觉得别处的水相形见绌;曾经领略过巫山的云霭,就觉得别处的云黯然失色。即使身处万花丛中,我也懒于回头一望,这也许是因为修道,也许是因为你的缘故吧。
其五
当时百花齐放,我却偏偏摘了朵白色的梨花送给你这个皮肤洁白如玉的女子,如今我就像那两三棵树一样静静地站在江边,可怜只有一树绿叶和我一起度过残春。

离思五首赏析


此为悼念亡妻韦丛之作。诗人运用“索物以托情”的比兴手法,以精警的词句,赞美了夫妻之间的恩爱,表达了对韦丛的怀念之情。
首二句“曾经沧海难为水,除却巫山不是云”,是从《孟子。尽心》篇“观于海者难为水,游于圣人之门者难为
除却巫山不是云言”变化而来的。两处用比相近,但《孟子》是明喻,以“观于海”比喻“游于圣人之门”,喻意显明;而这两句则是暗喻,喻意并不明显。沧海无比深广,因而使别处的水相形见绌。巫山有朝云峰,下临长江,云蒸霞蔚。据宋玉《高唐赋序》说,其云为神女所化,上属于天,下入于渊,茂如松榯,美若娇姬。因而,相形之下,别处的云就黯然失色了。“沧海”、“巫山”,是世间至大至美的形象,诗人引以为喻,从字面上看是说经历过“沧海”、“巫山”,对别处的水和云就难以看上眼了,实则是用来隐喻他们夫妻之间的感情有如沧海之水和巫山之云,其深广和美好是世间无与伦比的,因而除爱妻之外,再没有能使自己动情的女子了。
“难为水”、“不是云”,情语也。这固然是元稹对妻子的偏爱之词,但象他们那样的夫妻感情,也确乎是很少有的。元稹在《遣悲怀》诗中有生动描述。因而第三句说自己信步经过“花丛”,懒于顾视,表示他对女色绝无眷恋之心了。
第四句即承上说明“懒回顾”的原因。既然对亡妻如此情深,这里为什么却说“半缘修道半缘君”呢?元稹生平“身委《逍遥篇》,心付《头陀经》”(白居易《和答诗十首》赞元稹语),是尊佛奉道的。另外,这里的“修道”,也可以理解为专心于品德学问的修养。然而,尊佛奉道也好,修身治学也好,对元稹来说,都不过是心失所爱、悲伤无法解脱的一种感情上的寄托。“半缘修道”和“半缘君”所表达的忧思之情是一致的,而且,说“半缘修道”更觉含意深沉。清代秦朝釪《消寒诗话》以为,悼亡而曰“半缘君”,是薄情的表现,未免太不了解诗人的苦衷了。

元稹这首绝句,不但取譬极高,抒情强烈,而且用笔极妙。前两句以极至的比喻写怀旧悼亡之情,“沧海”、“巫山”,词意豪壮,有悲歌传响、江河奔腾之势。后面,“懒回顾”、“半缘君”,顿使语势舒缓下来,转为曲婉深沉的抒情。张弛自如,变化有致,形成一种跌宕起伏的旋律。而就全诗情调而言,它言情而不庸俗,瑰丽而不浮艳,悲壮而不低沉,创造了唐人悼亡绝句中的绝胜境界。“曾经沧海”二句尤其为人称诵。

元稹是唐代着名的诗人,他的诗歌数量很多,他把自己的诗分为古讽、乐讽、古体、新题乐府、律诗、艳诗
离思等十类。这首《离思》(五首之一)属于艳诗。所谓“艳诗”,即写男女之间爱情的诗。在作者十类诗中,这类写得比较好。而这首《离思》诗,尤其写得一往情深,炽热动人,具有独到的艺术特色。在描写爱情题材的古典诗词中,亦堪称名篇佳作.
这首诗最突出的特色,就是采用巧比曲喻的手法,淋漓尽致地表达了主人公对已经失去的心上人的深深恋情。它接连用水、用云、用花比人,写得曲折委婉,含而不露,意境深远,耐人寻味。
全诗仅四句,即有三句采用比喻手法。一、二两句,破空而来,暗喻手法绝高,几乎令人捉摸不到作者笔意所在。“曾经沧海难为水”。是从孟子“观于海者难为水”《孟子·尽心篇》)脱化而来。诗句表面上是说,曾经观看过茫茫的大海,对那小小的细流,是不会看在眼里的。它是用大海与河水相比。海面广阔,沧茫无际,雄浑无比,可谓壮观。河水,只不过是举目即可望穿的细流,不足为观。写得意境雄浑深远。然而,这只是表面的意思,其中还蕴含着深刻的思想。第二句,是使用宋玉《高唐赋》里“巫山云雨”的典故。《高唐赋》序说:战国时代,楚襄王的“先王”(指楚怀王),曾游云梦高唐之台,“怠而昼寝,梦见一妇人……愿荐枕席,王因幸之”。此女即“巫山之女”。她别离楚王时说:“妾在巫山之阳,高丘之阻。旦为朝云,暮为行雨,朝朝暮暮,阳台之下。”楚王旦朝视之,果如其言,因此就为她立庙号曰“朝云”。显而易见,宋玉所谓“巫山之云”,——“朝云”,不过是神女的化身。元稹所谓“除却巫山不是云”,表面是说:除了巫山上的彩云,其他所有的云彩,都不足观。其实,他是巧妙地使用“朝云”的典故,把它比作心爱的女子,充分地表达了对那个女子的真挚感情。诗人表明,除此女子,纵有倾城国色、绝代佳人,也不能打动他的心,取得他的欢心和爱慕。只有那个女子,才能使他倾心相爱。写得感情炽热,又含蓄蕴藉。
第三句“取次花丛懒回顾”,是用花比人。是说我即使走到盛开的花丛里,也毫不留心地过去,懒得回头观

取次花丛懒回顾看。为什么他无心去观赏迎入眼帘的盛开花朵呢?第四句“半缘修道半缘君”便作了回答。含意是说他对世事,看破红尘,去修道的原故,这是其一。其二,是因为他失去心爱的她,再也不想看别的“花”了。统观全诗,不难看出,“取次花丛懒回顾”的原因,还是因为失去了“君”。“半缘修道”之说,只不过是遁辞罢了。

古代诗评家,曾经说这首诗是作者为其曾经相爱的韦丛的悼亡诗,或臆断为诗人“与莺莺在闺中狎昵之游戏”(卞孝萱《元稹年谱》)的自我写照。此等说法,皆缺乏史料根据。
作者在这首诗里采用种种比喻手法,曲折地表达对曾经相爱的女伴的深情,前三句紧扣主题,层层递进,最后一句才用画龙点睛之笔,揭示主题。这种写法构思集中,意脉贯通,清晰可见,感情跳动性不大。并不象古典诗词中有些作品那样,感情跳动幅度太大,象电影的蒙太奇镜头那样,令人几乎看不到端倪。譬如。辛弃疾《念奴娇》(野棠花落),描写对歌女的留恋和思慕的复杂心情,感情跳跃幅度特别大。它忽而写往昔的“轻别”;忽而写今日“故地重游”,楼空人去。物是人非,忽而又写幻想明朝“尊前重见,镜里花难折”。其中省略许多衔接,思绪奔腾飞跃,令人颇费寻觅。当然,这并不是说,可以用感情跳跃幅度的大小,来作为评价作品优劣的标准。辛弃疾这首词也是脍炙人口的名篇,审美价值极高。
在描写爱情的古典诗词中.有不少名篇佳作,都一直为人们喜闻乐见,引起人们的共鸣。譬如,王维的《相思》诗:“红豆生南国,春来发几枝,劝君多采撷,此物最相思。”它是用形象鲜明的红豆,象征美好而坚贞的爱情。李商隐的“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”(《无题》)的诗句,是用一种执着到底的精神,表达对爱情坚贞不渝、海枯石烂、永不变心的衷情。“曾经沧海难为水,除却巫山不是云”两句,则与王、李写爱情的诗不同,它是用一种绝对肯定与否定的生动比喻。来表达对爱情的至诚和专一。正由于它与众不同,所以能引起因为种种原因而失去爱人的人们的强烈共鸣。有人把这两句诗写在文学作品里。也有人写在书信中,用来表达对对方的痴情。这就充分说明元稹这首诗具有巨大的影响和艺术感染力。
这首诗的具体写作年代不详。它可能是作者自己生活的自我写照。据说,作者先是爱过“崔莺莺”,后来又有新欢。因此,有人便认为元稹在爱情生活上是非常轻薄的,从而也就否定了这首《离思》诗的应有价值。我认为,今天我们评论古典文学的价值,并不能依据作者私人的生活如何来作为评价其文学作品的标准。文学作品往往会突破作者的思想局限,产生巨大的社会效果。我们评价元稹这首诗,也应从它产生的积极社会效果着眼,给其艺术价值以充分的肯定。而不应联系作者私人生活问题,去贬低它客观存在的审美意义。
原诗以沧海之水和巫山之云隐喻爱情之深广笃厚,见过大海、巫山,别处的水和云就难以看上眼了,除了诗遣悲怀人所念、钟爱的女子,再也没有能使我动情的女子了。诗人的这个“心上人”,据说是双文,即诗人所写传奇《莺莺传》中的莺莺,诗人因双文出身寒门而抛弃她后,有八九年“不向花回顾”(《梦游春七十韵》)。又有人说此诗是为悼念亡妻韦丛而作,韦丛出身高门,美丽贤慧,27岁早逝后,诗人曾表示誓不再娶(《遣悲怀·之三》)。两句诗化用典故,取譬极高。前句典出《孟子·尽心上》“观于海者难为水”;后句典出宋玉《高唐赋序》“姜在巫山之阳,高丘之阻,旦为朝云,暮为行雨”。后人引用这两句诗,多喻指对爱情的忠诚,说明非伊莫属、爱不另与。这两句诗还简缩为成语“曾经沧海”。
“取次花丛懒回顾”。自己信步经过“花丛”,却懒于顾视,表示自己对其他女色已无眷恋之心。这种心境绝不是一般的“万花丛中过,片叶不粘身”那种潇洒做作与虚伪,而是情到深处,万念俱灰的真诚。为什么会这样呢?末句“半缘修道半缘君”便体现了诗人亡妻之后的孤寂情怀。元稹一生精修佛学,尊佛奉道。“修道”也可理解为研习品行学问。诗人思妻之情深厚,无法解脱,于是寄托于修道之中。其实,“半缘修道”也好,“半缘君”也罢,都表达了诗人的郁郁心情,其忧思之情是一致的。

元稹简介

元稹(779─831),字微之,河南(今河南省洛阳一带)人。幼年丧父,家境比较贫困。十五岁参加科举考试,明经及第。唐宪宗元和初,应制策第一,任左拾遗,历监察御史等职。曾因劾奏剑南东川节度使严砺等人的不法行为,得罪权贵,被贬为江陵士曹参军。他遭到这次打击后,转与宦官和权贵妥协,并通过宦官崔潭峻等人的推荐,得到穆宗李恒的重用,一度出任宰相。不久,调任同州刺史。文宗太和时,任武昌军节度使,死于任上,年五十三。元稹和白居易是好朋友,他们都是新乐府运动的倡导者。他的文学主张与白居易相近,提倡杜甫「即事名篇,无复倚傍」的精神,推动了新乐府运动的发展。他写过一些《乐府古题》和《新题乐府》,借用乐府的体裁,自出新意,借以「讽当时之事,以贻后代之人」。他还写过不少古诗和律诗,其中也有讽刺现实的,称作「古讽」、「律讽」。此外,他也还写过不少古今体艳诗和悼亡诗,言浅情深,在艺术上有较高的成就。他的诗在当时与白居易齐名,世称「元白」。元稹的诗歌在一定程度上反映了民生疾苦,揭露了上层统治阶级的荒淫、腐朽,但深度、广度都不及白居易。诗的风格与白居易相近,都有语浅情深的特点。

名句类别

「植物」
标签:诗人元稹离思回顾爱情