设置主页 加入收藏 保存到桌面
当前位置首页句子经典句子菱叶萦波荷飐风,荷花深处小船通上一句 下一句

菱叶萦波荷飐风,荷花深处小船通上一句 下一句

锦书良缘围观:℉更新时间:2018-12-07 19:01:31
菱叶萦波荷飐风,荷花深处小船通上一句 下一句出自唐朝白居易的《采莲曲(菱叶萦波荷飐风)》
原文翻译:
菱叶萦波荷飐风,荷花深处小船通
逢郎欲语低头笑,碧玉搔头落水中。
采莲曲(菱叶萦波荷飐风)拼音版
líng yè yíng bō hé zhǎn fēng ,hé huā shēn chù xiǎo chuán tōng
féng láng yù yǔ dī tóu xiào ,bì yù sāo tóu luò shuǐ zhōng 。
※提示:拼音爲程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

白居易的诗词大全

《游悟贞寺回山下别张殷衡》 《初冬即事呈梦得》 《酬和元九东川路诗十二首。骆口驿旧题诗》 《对镜》 《代人赠王员外》 《江楼偶宴赠同座》 《阶下莲》 《山泉煎茶有怀》 《送萧炼师步虚词十首,卷後以二绝继之》 《望月有感》 《问秋光》 《池上即事》 《酬裴相公题兴化小池见招长句》 《苏州李中丞以元日郡斋感怀诗寄微之及予辄依…兼呈微之》 《饮後戏示弟子》 《寒食夜有怀》 《李夫人-鉴嬖惑也》 《潮》 《病中答招饮者》 《自悲》 《竹枝(江畔谁家唱竹枝)》 《吹笙内人出家》 《崔侍御以孩子三日示其所生诗见示因以二绝句和之》 《酬梦得以予五月长斋延僧徒绝宾友见戏十韵》 《春末夏初闲游江郭二首》 《酬元郎中同制加朝散大夫,书怀见赠》 《洛下送牛相公出镇淮南》 《赠皇甫六张十五李二十三宾客》 《病中哭金銮子(小女子名)》 《洛下诸客就宅相送,偶题西亭》 《喜杨六侍御同宿(一喜下有与字)》 《答马侍御见赠》 《寄题庐山旧草堂,兼呈二林寺道侣》 《偶吟自慰兼呈梦得(予与梦得甲子同,今俱七十)》 《忆江南词三首》 《思竹窗》 《游小洞庭》 《山中问月》 《权摄昭应,早秋书事,寄元拾遗,兼呈李司录》 《闲坐看书,贻诸少年》 《竹窗》 《开元寺东池早春》 《官舍闲题》 《哭诸故人,因寄元八》 《春夜喜雪,有怀王二十二》 《闻虫》 《南浦别》 《斋居》 《和微之听妻弹别鹤操,因爲解释其义,依韵加四句》 《南院》 《同梦得和思黯见赠来诗中先叙三人同宴之欢…兼吟鄙怀》 《自咏老身示诸家属》 《三月晦日晚闻鸟声》 《慕巢尚书书云室人欲爲置一歌者非所安也…因而和之》 《戏赠梦得,兼呈思黯》 《夜雨(早蛩啼复歇)》 《看采莲》 《令狐相公与梦得交情素深眷予分亦不溡宦积笆拧^和》 《禁中九日对菊花酒忆元九》 《浪淘沙(借问江潮与海水)》 《腊後岁前遇景咏意》 《新制布裘》 《赠苏炼师》 《宴桃源(前度小花静院)》 《六十六》 《赠郑尹》 《看采菱》 《池上闲咏》 《初授拾遗》 《骠国乐-欲王化之先迩後远也(贞元十七年来献之)》 《夜闻筝中弹潇湘送神曲感旧》 《答元奉礼同宿见赠》 《答裴相公乞鹤(一作酬裴相公乞予双鹤)》 《重题小舫,赠周从事,兼戏微之》 《八月十五日夜湓亭望月》 《慵不能》 《题灵岩寺(寺即吴馆娃宫,鸣屟廊砚池采香径遗迹在焉)》 《山泉煎茶有怀》 《放言五首·其四》 《池畔闲坐,兼呈侍中》 《谢杨东川寄衣服》 《和微之诗二十三首。和朝回与王炼师游南山下》 《和钱华州题少华清光绝句》 《杂曲歌辞。闺怨词》 《李白墓》 《与诸同年贺座主侍郎新拜太常,同宴萧尚书亭子》 《和答诗十首。和大觜乌》 《晚兴》 《代林园戏赠》 《代邻叟言怀》 《重到城七绝句。刘家花》 《忆江南·江南好》 《得钱舍人书问眼疾》 《题杨颖士西亭》 《初见刘二十八郎中有感》 《开成大行皇帝挽歌词四首,奉敕撰进》 《三月二十八日赠周判官》 《湓浦早冬》 《寄刘苏州》 《羸骏》

采莲曲(菱叶萦波荷飐风)译文

菱叶在水面飘荡,荷叶在风中摇曳,荷花深处,采莲的小船轻快飞梭。采莲姑娘碰见自己的心上人 ,想跟他打招呼又怕人笑话,便低头羞涩微笑 ,一不留神,头上的玉簪掉落水中。

采莲曲(菱叶萦波荷飐风)赏析

  这首诗描写的是一位采莲姑娘腼腆的情态和羞涩的心理。前两句写风中婀娜舞动的荷叶荷花,从荷花的深处有小船飞梭,画面充满了动感。後两句转入人物描写,采莲姑娘遇到自己的情郎,正想说话却又怕人笑话而止住,羞涩得在那里低头微笑,不想一不小心,头上的碧玉簪儿落入了水中。诗人抓住人物的神情和细节精心刻画,一个大胆含羞带笑的鲜亮形象宛如就在我们眼前。

  在男女受授不亲的年代,小姑娘有这个胆是不容易的,过去的三从四德和封建礼法约束人,是现在我们不可想像的.

  不过话就说回来,江南水乡一直孕育着这些多情而有大胆的儿女.像李清照,等,更具江湖儿女的豪情

  此诗用乐府旧题写男女恋情,少女欲语低头的羞涩神态,以及搔头落水的细节描写,都自然逼真,意味无穷。

白居易简介

白居易(772─846),字乐天,晚年号香山居士。祖籍太原(今属山西),後迁居下邓邽(今陕西渭南县)。早年家境贫困,对社会生活及人民疾苦,有较多地接触和了解。唐德宗贞元十六年(800)中进士,授秘书省校书郎。唐宪宗元和年间任左拾遗及左赞善大夫。元和十年(815),宰相武元衡被平卢节度使李师道派人制死,白居易因上表急请严缉凶手,得罪权贵,贬爲江州司马,後移忠州刺史。唐穆宗长庆初年任杭州刺史,曾积极兴修水利,筑堤防洪,泄引湖水,灌溉田亩千顷,成绩卓着。唐敬宗宝历元年(825)改任苏州刺史,後官至刑部尚书。唐武宗会昌六年(846)卒,终年七十五岁。着有《白氏长庆集》七十一卷。在文学上,他与元稹同爲新乐府邉拥某珜д吆椭袌裕鲝垺肝恼潞蛎憰r而着,歌诗合爲事而作」,反对「嘲风雪,弄花草」而别无寄托的作品。其讽谕诗《秦中吟》、《新乐府》,广泛尖锐地揭露了当时政治上的黑暗,抨击了现实中的流弊,表现了爱憎分明的进步倾向。除讽谕诗外,长篇叙事诗《长恨歌》,《琵琶行》也独具特色,爲千古绝唱。白诗语言通俗,深入湷觯揭鬃匀唬宦兜褡梁奂!F湓娍坍婵宋铮蜗篚r明,以情动人,具有很高的艺术造诣。晚年寄情山水,也写过一些小词。赠刘禹锡诗云: 「古歌旧曲君休听, 听取新词《杨柳枝》」,可见他曾自度一些新词。其中《花非花》一首,颇具朦胧之美,後世词人如欧阳修、张先、杨慎,都极爲赞赏。

名句类别

「四季」 「植物」
菱叶萦波荷飐风,荷花深处小船通上一句 下一句出自唐朝白居易的《采莲曲(菱叶萦波荷飐风)》
原文翻译:
菱叶萦波荷飐风,荷花深处小船通
逢郎欲语低头笑,碧玉搔头落水中。
采莲曲(菱叶萦波荷飐风)拼音版
líng yè yíng bō hé zhǎn fēng ,hé huā shēn chù xiǎo chuán tōng
féng láng yù yǔ dī tóu xiào ,bì yù sāo tóu luò shuǐ zhōng 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

白居易的诗词大全

《游悟贞寺回山下别张殷衡》 《初冬即事呈梦得》 《酬和元九东川路诗十二首。骆口驿旧题诗》 《对镜》 《代人赠王员外》 《江楼偶宴赠同座》 《阶下莲》 《山泉煎茶有怀》 《送萧炼师步虚词十首,卷后以二绝继之》 《望月有感》 《问秋光》 《池上即事》 《酬裴相公题兴化小池见招长句》 《苏州李中丞以元日郡斋感怀诗寄微之及予辄依…兼呈微之》 《饮后戏示弟子》 《寒食夜有怀》 《李夫人-鉴嬖惑也》 《潮》 《病中答招饮者》 《自悲》 《竹枝(江畔谁家唱竹枝)》 《吹笙内人出家》 《崔侍御以孩子三日示其所生诗见示因以二绝句和之》 《酬梦得以予五月长斋延僧徒绝宾友见戏十韵》 《春末夏初闲游江郭二首》 《酬元郎中同制加朝散大夫,书怀见赠》 《洛下送牛相公出镇淮南》 《赠皇甫六张十五李二十三宾客》 《病中哭金銮子(小女子名)》 《洛下诸客就宅相送,偶题西亭》 《喜杨六侍御同宿(一喜下有与字)》 《答马侍御见赠》 《寄题庐山旧草堂,兼呈二林寺道侣》 《偶吟自慰兼呈梦得(予与梦得甲子同,今俱七十)》 《忆江南词三首》 《思竹窗》 《游小洞庭》 《山中问月》 《权摄昭应,早秋书事,寄元拾遗,兼呈李司录》 《闲坐看书,贻诸少年》 《竹窗》 《开元寺东池早春》 《官舍闲题》 《哭诸故人,因寄元八》 《春夜喜雪,有怀王二十二》 《闻虫》 《南浦别》 《斋居》 《和微之听妻弹别鹤操,因为解释其义,依韵加四句》 《南院》 《同梦得和思黯见赠来诗中先叙三人同宴之欢…兼吟鄙怀》 《自咏老身示诸家属》 《三月晦日晚闻鸟声》 《慕巢尚书书云室人欲为置一歌者非所安也…因而和之》 《戏赠梦得,兼呈思黯》 《夜雨(早蛩啼复歇)》 《看采莲》 《令狐相公与梦得交情素深眷予分亦不浅一闻薨逝…继和》 《禁中九日对菊花酒忆元九》 《浪淘沙(借问江潮与海水)》 《腊后岁前遇景咏意》 《新制布裘》 《赠苏炼师》 《宴桃源(前度小花静院)》 《六十六》 《赠郑尹》 《看采菱》 《池上闲咏》 《初授拾遗》 《骠国乐-欲王化之先迩后远也(贞元十七年来献之)》 《夜闻筝中弹潇湘送神曲感旧》 《答元奉礼同宿见赠》 《答裴相公乞鹤(一作酬裴相公乞予双鹤)》 《重题小舫,赠周从事,兼戏微之》 《八月十五日夜湓亭望月》 《慵不能》 《题灵岩寺(寺即吴馆娃宫,鸣屟廊砚池采香径遗迹在焉)》 《山泉煎茶有怀》 《放言五首·其四》 《池畔闲坐,兼呈侍中》 《谢杨东川寄衣服》 《和微之诗二十三首。和朝回与王炼师游南山下》 《和钱华州题少华清光绝句》 《杂曲歌辞。闺怨词》 《李白墓》 《与诸同年贺座主侍郎新拜太常,同宴萧尚书亭子》 《和答诗十首。和大觜乌》 《晚兴》 《代林园戏赠》 《代邻叟言怀》 《重到城七绝句。刘家花》 《忆江南·江南好》 《得钱舍人书问眼疾》 《题杨颖士西亭》 《初见刘二十八郎中有感》 《开成大行皇帝挽歌词四首,奉敕撰进》 《三月二十八日赠周判官》 《湓浦早冬》 《寄刘苏州》 《羸骏》

采莲曲(菱叶萦波荷飐风)译文

菱叶在水面飘荡,荷叶在风中摇曳,荷花深处,采莲的小船轻快飞梭。采莲姑娘碰见自己的心上人 ,想跟他打招呼又怕人笑话,便低头羞涩微笑 ,一不留神,头上的玉簪掉落水中。

采莲曲(菱叶萦波荷飐风)赏析

  这首诗描写的是一位采莲姑娘腼腆的情态和羞涩的心理。前两句写风中婀娜舞动的荷叶荷花,从荷花的深处有小船飞梭,画面充满了动感。后两句转入人物描写,采莲姑娘遇到自己的情郎,正想说话却又怕人笑话而止住,羞涩得在那里低头微笑,不想一不小心,头上的碧玉簪儿落入了水中。诗人抓住人物的神情和细节精心刻画,一个大胆含羞带笑的鲜亮形象宛如就在我们眼前。

  在男女受授不亲的年代,小姑娘有这个胆是不容易的,过去的三从四德和封建礼法约束人,是现在我们不可想像的.

  不过话就说回来,江南水乡一直孕育着这些多情而有大胆的儿女.像李清照,等,更具江湖儿女的豪情

  此诗用乐府旧题写男女恋情,少女欲语低头的羞涩神态,以及搔头落水的细节描写,都自然逼真,意味无穷。

白居易简介

白居易(772─846),字乐天,晚年号香山居士。祖籍太原(今属山西),后迁居下邓邽(今陕西渭南县)。早年家境贫困,对社会生活及人民疾苦,有较多地接触和了解。唐德宗贞元十六年(800)中进士,授秘书省校书郎。唐宪宗元和年间任左拾遗及左赞善大夫。元和十年(815),宰相武元衡被平卢节度使李师道派人制死,白居易因上表急请严缉凶手,得罪权贵,贬为江州司马,后移忠州刺史。唐穆宗长庆初年任杭州刺史,曾积极兴修水利,筑堤防洪,泄引湖水,灌溉田亩千顷,成绩卓着。唐敬宗宝历元年(825)改任苏州刺史,后官至刑部尚书。唐武宗会昌六年(846)卒,终年七十五岁。着有《白氏长庆集》七十一卷。在文学上,他与元稹同为新乐府运动的倡导者和中坚,主张「文章合为时而着,歌诗合为事而作」,反对「嘲风雪,弄花草」而别无寄托的作品。其讽谕诗《秦中吟》、《新乐府》,广泛尖锐地揭露了当时政治上的黑暗,抨击了现实中的流弊,表现了爱憎分明的进步倾向。除讽谕诗外,长篇叙事诗《长恨歌》,《琵琶行》也独具特色,为千古绝唱。白诗语言通俗,深入浅出,平易自然,不露雕琢痕迹。其诗刻画人物,形象鲜明,以情动人,具有很高的艺术造诣。晚年寄情山水,也写过一些小词。赠刘禹锡诗云: 「古歌旧曲君休听, 听取新词《杨柳枝》」,可见他曾自度一些新词。其中《花非花》一首,颇具朦胧之美,后世词人如欧阳修、张先、杨慎,都极为赞赏。

名句类别

「四季」 「植物」
标签:白居易荷花绝句笑话刺史